اطلاعات عمومی
معرفی شرکت‌های قهری و اختیاری

معرفی شرکت‌های قهری و اختیاری

اگر بخواهیم درباره شرکت تعریفی ارائه نماییم. باید به ماده 571 قانون مدنی رجوع کنیم. در واقع ماده فوق عنوان مینماید که: “شرکت عبارت است از اجماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.” و این ماده بدان معنا است: شرکت به گونه‌ای میباشد که در آن چند نفر به شکل مشاع مالک […]