حقوق
مسائل ثبتی و حقوقی وقف

مسائل ثبتی و حقوقی وقف

در اینجا قصد درایم تا به بررسی مسائل ثبتی و حقوقی وقف بپردازیم. وقف و اوقاف شامل موارد مختلفی است. در لغت وقف به معنای ایستادن و یا آرام گرفتن در حالت ایستاده است. در زمینه فقهی در واقع وقف به معنی حبس کردن مال و در امتداد آن بخشش منفعت حاصل از آن بدون […]