اطلاعات عمومی حقوق دسته‌بندی نشده ویژه
محاسبات مزایای قانونی قانون کار

محاسبات مزایای قانونی قانون کار

محاسبات مزایای قانونی قانون کار به شرح ذیل می‌باشد: اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. […]