اطلاعات عمومی
شرکت تجاری چیست

شرکت تجاری چیست؟

معرفی شرکت تجاری: در قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران تعریف جامع و مشخصی از شرکت تجاری دیده نمیشود اما عنوان “شرکت تجاری” به واسطه قانون مدنی تعریف شده است. ما میدانیم که در دایره حقوق مدنی شرکت تجاری به دو بخش عام و خاص تقسیم میگردد. شرکت تجاری سهامی عام برای ارائه تعریف در باب […]