حقوق
خلع ید و تخلیه ملک

خلع ید و تخلیه ملک

در این بحث میخواهیم به موضوع خلع ید و تخلیه ملک بپردازیم. اگر موضوع مطرح، دعوا بر سر تخلیه کردن ملک پس از اتمام مدت زمان اجاره باشد. در موردهایی که تخلیه ملک میبایست به همراه پرداخت کردن حق کسب و کار و یا اینکه سرقفلی باشد، در صورت وجود چند مالک باید همه آنها […]