اطلاعات عمومی حقوق حقوق بین الملل
تابعیت شرکت ها

معنا و مفهوم تابعیت شرکت چیست؟

تابعیت شرکتهای تجاری کی از واژه‌های پر استفاده در مبحث حقوق بین‌الملل واژه “تابعیت” میباشد. تابعیت (در زبان انگلیسی: Citizenship) دارای اهمیت خاصی است که میتواند این اهمیت خود را در موقعیت‌های مختلف و متفاوت بروز دهد. هر کشوری شهروندانی که در مرزهای خود زندگی میکنند را تبعه خود میداند. یکی از سرموضوعات سیاسی مرتبط […]